2007

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2007. ÉVRŐL

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak szerint a Fejér Megyei Bíróság a Szövetséget 2003. február 20-tól közhasznú szervezetnek minősítette.

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a sport, (kivéve a versenysport és a megbízás alapján folytatott sporttevékenység) a természet- és környezetvédelem terén.

A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a rekreációt, ezzel az egészség megőrzését a természet és a környezet védelmét, a sportolás lehetőségét és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását.

Szövetségünk beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint járt el.

Szövetségünk az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Szövetségünk egyszeres könyvvitelt vezet, a gazdasági eseményeket Naplófőkönyvben rögzíti. A könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan a bevételekről és ráfordításokról részletező nyilvántartásokat készítettünk, amelyek alátámasztják a Mérleg és Eredménylevezetés adatait.

A Mérleg főösszege 991 791 Ft, mely egyben megegyezik saját tőkénk összegével.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség 2007. év folyamán az állami költségvetés normatív támogatásából nem részesült.

VAGYON FELHASZNÁLÁSA
Szövetségünk saját vagyona, tárgyévi pénzforgalmi eredménye és tárgyévi eredménye 991 791 Ft, mely összeg 442 784 Ft-tal lett magasabb a 2006. évinél.

Szövetségünk egyszeres könyvvitelt vezet. Éves elszámolása során a tárgyévi bevételeket és kiadásokat rögzíti a Naplófőkönyvben.

A Szövetség vagyona forgóeszközben, ezen belül, pedig pénzeszközben áll rendelkezésünkre.

Öt évvel ezelőtt induló tőke nélkül kezdte meg a tevékenységét Szövetségünk. Pályázatok és támogatások elnyerésével, és saját rendezvényeink részvételi díjaival tudtuk és tudjuk minden évben az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó feladatainkat ellátni.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Szövetségünk közhasznú tevékenysége keretében nem nyújtott, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást. Egyéb cél szerinti tevékenységet, pedig nem folytattunk az elmúlt gazdasági évben.

KAPOTT TÁMOGATÁSOK
A Szövetség a működéséhez szükséges forrásokat pályázati pénzekből, támogatásokból és saját közhasznú tevékenységből eredő rendezvények bevételeiből biztosította.

Szövetségünk 2007. évben összesen 7281 000 Ft támogatást nyert el pályázat útján, valamint 80 000 Ft egyszeri pénzbeli támogatást kapott a Fejér Megyei Természetbarát Szövetségtől. Összességében 801 000 Ft támogatás állt rendelkezésünkre a beszámolási időszakban.

Szövetségünk működését az elmúlt évben az alábbiak támogatták:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport bizottsága: 150 000 Ft
 • Fejér Megyei Természetbarát Szövetség: 80 000 Ft
 • Nemzeti Civil Alapprogram szakmai tanulmányút: 371 000 Ft
 • Nemzeti Civil Alapprogram nemzetközi kapcsolatok: 200 000 Ft

TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
Vezető tisztségviselőink 2006. évben sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kaptak. Munkájukat társadalmi munkában végezték.

Az ismertetett szöveges közhasznúsági jelentésünkhöz tartozik még a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, valamint öt kötelezően előírt táblázat, melyek az előzőekben ismertetett adatokat tartalmazzák összesített formában.

A pályázati úton elnyert támogatáson és egyéb közhasznú célú működésre kapott támogatáson felül 171 946 Ft saját közhasznú tevékenységünkből származó bevétellel is számolhattunk a 2007. gazdasági évben, így az összes bevételünk a mérlegben 972 946 Ft-tal szerepel.

RÁFORDÍTÁSOK
A Szövetség ráfordításai 2007. évben is anyagi jellegűek voltak. Az összes ráfordítás 529 962 Ft volt, az alábbi bontásban:

 • Anyagköltség: 163 470 Ft
  (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, Közgyűlés, Lovasberényi Túranap, Városi Természetbarát Találkozó költségei, valamint egyéb anyagok)
 • Igénybevett szolgáltatások: 184 536 Ft
  (posta költség, fizetett tagdíjak, szakmai továbbképzés, terem bérleti díj, irodai szolgáltatás, belépők, személyszállítás, reklámcsík eltörlés)
 • Egyéb szolgáltatás: 181 956 Ft
  (banki költségek, szállásdíjak, kitűző készítés, étkezés, saját gépkocsi használati díj önkénteseink részére)

Szövetségünk a 2007. gazdasági évet 991 791 Ft eredménnyel zárta.

A Mérleg könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. A Szövetségünk éves gazdálkodását a háromtagú Ellenőrző Bizottságunk ellenőrizte.

Székesfehérvár, 2008. január 30.

Asbóth Katalin
elnök