2008

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2008. ÉVRŐL

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak szerint a Fejér Megyei Bíróság a Szövetséget 2003. február 20-tól közhasznú szervezetnek minősítette.

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a sport, (kivéve a versenysport és a megbízás alapján folytatott sporttevékenység) a természet- és környezetvédelem terén.

A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a rekreációt, ezzel az egészség megőrzését a természet és a környezet védelmét, a sportolás lehetőségét és mindezekhez a szükséges feltételek biztosítását.

Szövetségünk beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint járt el.

Szövetségünk az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Szövetségünk egyszeres könyvvitelt vezet, a gazdasági eseményeket Naplófőkönyvben rögzíti. A könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan a bevételekről és ráfordításokról részletező nyilvántartásokat készítettünk, amelyek alátámasztják a Mérleg és Eredménylevezetés adatait.

A Mérleg főösszege 1 293 253 Ft, mely egyben megegyezik saját tőkénk összegével.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség 2008. év folyamán az állami költségvetés normatív támogatásából nem részesült.

VAGYON FELHASZNÁLÁSA

Szövetségünk saját vagyona, tárgyévi pénzforgalmi eredménye és tárgyévi eredménye 1 293 253 Ft, mely összeg 30,4 %-kal, 301 462 Ft-tal lett magasabb a 2007. évinél.

Szövetségünk egyszeres könyvvitelt vezet. Éves elszámolása során a tárgyévi bevételeket és kiadásokat rögzíti a Naplófőkönyvben, így a tárgyévi eredményében fiktív eredményjavító és rontó tételek is szerepelnek. Az elszámolási időszakban, a Mérlegben 189 000 Ft fiktív eredmény szerepel.

A Szövetség vagyona forgóeszközben, ezen belül, pedig pénzeszközben áll rendelkezésünkre.

Hat évvel ezelőtt induló tőke nélkül kezdte meg a tevékenységét Szövetségünk. Pályázatok és támogatások elnyerésével, és saját rendezvényeink részvételi díjaival tudtuk és tudjuk minden évben az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó feladatainkat ellátni.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Szövetségünk közhasznú tevékenysége keretében nem nyújtott, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást. Egyéb cél szerinti tevékenységet, pedig nem folytattunk az elmúlt gazdasági évben.

KAPOTT TÁMOGATÁSOK

A Szövetség a működéséhez szükséges forrásokat pályázati pénzekből, támogatásokból és saját közhasznú tevékenységből eredő rendezvények bevételeiből biztosította.

Szövetségünk 2008. évben összesen 1 206 000 Ft támogatást nyert el pályázat útján, valamint 50 000 Ft egyszeri pénzbeli támogatást kapott a Fejér Megyei Természetbarát Szövetségtől. Az NCA 2007. évi működési pályázatán elért 110 000 Ft is 2008-ban került átutalásra, számlánkra, így ezt az összeget is tárgyévi bevételeink között kell szerepeltetnünk. Összességében 1 366 000 Ft támogatás állt rendelkezésünkre a beszámolási időszakban.

Szövetségünk működését az elmúlt évben az alábbiak támogatták:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport bizottsága 160 000 Ft
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 86 000 Ft
 • Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 50 000 Ft
 • Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi támogatás 960 000 Ft
 • Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évi támogatás 110 000 Ft

TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Vezető tisztségviselőink 2007. évben sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kaptak. Munkájukat társadalmi munkában végezték.

Az ismertetett szöveges közhasznúsági jelentésünkhöz tartozik még a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, valamint öt kötelezően előírt táblázat, melyek az előzőekben ismertetett adatokat tartalmazzák összesített formában.

A pályázati úton elnyert támogatáson és egyéb közhasznú célú működésre kapott támogatáson felül 391 395 Ft saját közhasznú tevékenységünkből származó bevétellel is számolhattunk a 2008. gazdasági évben, így az összes bevételünk a mérlegben 1 757 395 Ft-tal szerepel.

RÁFORDÍTÁSOK

A Szövetség ráfordításai 2008. évben is anyagi jellegűek voltak. Az összes ráfordítás 1 455 933 Ft volt, az alábbi bontásban:

 • Anyagköltség: 155 497 Ft
  (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, Közgyűlés, Lovasberényi Túranap, Városi Természetbarát Találkozó költségei, valamint egyéb anyagok)
 • Igénybevett szolgáltatások: 428 160 Ft
  (posta költség, fizetett tagdíjak, szakmai továbbképzés, terem bérleti díj, irodai szolgáltatás, belépők, személyszállítás, reklámcsík eltörlés)
 • Egyéb szolgáltatás: 853 278 Ft
  (banki költségek, szállásdíjak, kitűző készítés, étkezés, saját gépkocsi használati díj önkénteseink részére)

Szövetségünk a 2008. gazdasági évet 301 462 Ft eredménnyel zárta.

A Mérleg könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. A Szövetségünk éves gazdálkodását a háromtagú Ellenőrző Bizottságunk ellenőrizte és a 2009. február 27-i Küldött Közgyűlés hagyta jóvá.

Székesfehérvár, 2009. február 27.

Asbóth Katalin
elnök