2009

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2009. ÉVRŐL

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak szerint a Fejér Megyei Bíróság a Szövetséget 2003. február 20-tól közhasznú szervezetnek minősítette.

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a sport , (kivéve a versenysport és a megbízás alapján folytatott sporttevékenység) a természet- és környezetvédelem terén.

A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a rekreációt, ezzel az egészség megőrzését a természet és a környezet védelmét, a sportolás lehetőségét és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását.

Szövetségünk beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)  számú Kormányrendeletben foglaltak szerint járt el.

Szövetségünk az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A naptári év folyamán bekövetkezett gazdasági eseményeket szakképzett könyvelők a Contorg EVL Egyszeres Könyvvezetés számítógépes könyvelési programmal rögzítették. A főkönyv felépítése azonos a Mérleg és Eredmény levezetés adatlapok soraival, így különféle kiegészítő nyilvántartások manuális vezetése nem szükséges. A mérleg és eredménylevezetés lapokat a könyvelők állították össze a főkönyv alapján.

A Mérleg főösszege: 1 620 259 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetségnek 2009. év folyamán 1501 ezer Ft támogatás állt rendelkezésére, melyből szerződésileg 1480 ezer Ft-ot át is utaltak bank számlánkra, 21 ezer Ft -ot 2010-ben fogunk megkapni. A támogatási összeget 2009. évi szakmai értekezletünk költségeire fordítottuk.

A Beszámolási időszakban számoltunk el a 2008. évi Nemzeti Civil alapprogramtól pályázat útján működésre és a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére kapott támogatásokkal. A 200 000 Ft működési támogatásból 5120 Ft a 2008. évet terheli, míg 194 880 Ft tárgyévi felhasználás volt.

A szlovákiai programhoz kapott 360 000 Ft támogatás teljes egészében 2009. évben lett felhasználva, a pályázati kiírásoknak megfelelően.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Bizottságától 100 000 Ft-ot, a Civil Kapcsolatok Bizottságától pedig 129 000 Ft-ot kaptunk működés támogatására. A támogatási összeget teljes egészében 2009. évben használtuk fel, a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Civil Kapcsolatok Bizottságától pályázat útján 21000 Ft-ot nyertünk a szakmai Értekezletünk lebonyolítására. Az összeg 2009.-ben nem érkezett meg számlánkra.

Pályázat alapján Szövetségünk kiadványra 96 000 Ft-ot nyert a Civil kapcsolatok Bizottságától. Az összeget teljes egészében 2010. évben fogjuk felhasználni.

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetségtől programra 75 000 Ft támogatást kaptunk, melyből a Sárpentelei Városi Természetbarát Találkozó költségeit fedeztük, továbbá a nemzetközi programunk egy részét finanszíroztuk belőle.

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz a beszámolási időszakban is adtunk be pályázatot , működésre és Szlovák kapcsolat kiépítésre. Működési költségek támogatására 220 000 Ft-ot, míg a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére 300 000 Ft-ot nyertünk. A működési támogatásból 174 489 Ft-ot 2009. évi költségekre fordítottuk, 45 511 Ft-ot 2010-ben fogunk elkölteni. A nemzetközi pályázat támogatási összeg teljes egészében 2010. évi ráfordítási költség lesz.

Összességében a szerződéssel alátámasztott 1480 000 Ft támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

 • 2008. évi felhasználás: 5 120 Ft
 • 2009. évi felhasználás: 1 054 369 Ft
 • 2010. évi felhasználás: 441 511 Ft

VAGYON FELHASZNÁLÁSA

A mérleg fő összege 1 620 259 Ft, mely eszköz oldalról 104 546 Ft tárgyi eszközt és
1 515 713 Ft pénz eszközt tartalmaz.
Forrás oldalról pedig a saját tőkénk csak 1 199 748 Ft, mivel 420 511 Ft rövidlejáratú kötelezettségünk húzódik át a 2010-es gazdasági évre.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Szövetségünk közhasznú tevékenysége keretében nem nyújtott, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást. Egyéb cél szerinti tevékenységet, pedig nem folytattunk az elmúlt gazdasági évben.

KAPOTT TÁMOGATÁSOK

A Szövetség a működéséhez szükséges forrásokat pályázati pénzekből, támogatásokból és saját közhasznú tevékenységből eredő rendezvények bevételeiből biztosította.
Szövetségünk 2009. évben összesen 875 000 Ft támogatást nyert el pályázat útján, valamint 75 000 Ft egyszeri pénzbeli támogatást kapott a Fejér Megyei Természetbarát Szövetségtől. Összességében 920 000 Ft támogatás állt rendelkezésünkre a beszámolási időszakban.
A 2009. évi támogatások összege 32,7 %-kal 446 000 Ft-tal lett alacsonyabb az előző évinél.

Szövetségünk működését az elmúlt évben az alábbiak támogatták:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Sport Bizottsága: 100 000 Ft
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata Civil kapcsolatok Bizottsága: 225 000 Ft
 • Fejér Megyei Természetbarát Szövetség: 75 000 Ft
 • Nemzeti Civil Alapprogram: 520 000 Ft

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Tisztségviselőink munkájukat társadalmi munkában végzik. Tiszteletdíjat nem kapnak. A tárgyévben saját gépkocsi használatért 4475 Ft költségtérítést számoltunk el APEH norma szerint. A Sárpenteli Városi Természetbarát Találkozóra vitték ki a rendezőket , valamint a siófoki TÁMOP-os képzésre vitték a beiskolázott személyeket az elnökségi tagok saját gépkocsijukon.

Az ismertetett szöveges közhasznúsági jelentésünkhöz tartozik még a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, valamint öt kötelezően előírt táblázat, melyek az előzőekben ismertetett adatokat tartalmazzák összesített formában.

A pályázati úton elnyert támogatáson és egyéb közhasznú célú működésre kapott támogatáson felül 493 900 Ft saját közhasznú tevékenységünkből származó bevétellel is számolhattunk a 2009. gazdasági évben, így az összes bevételünk a mérlegben 1421 203 Ft-tal szerepel.

RÁFORDÍTÁSOK

A Szövetség ráfordításai 2009. évben is anyagjellegű és személyi jellegű költségek voltak. Az összes ráfordítás 1 198 743 Ft volt, az alábbi bontásban:

 • Anyagköltség: 108 860 Ft (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, Közgyűlés, Lovasberényi Túranap, Városi Természetbarát Találkozó költségei, valamint egyéb anyagok)
 • Igénybevett szolgáltatások: 705 845 Ft (posta költség, fizetett tagdíjak, szakmai továbbképzés, terem bérleti díj, irodai szolgáltatás, belépők, személyszállítás, reklámcsík eltörlés)
 • Egyéb szolgáltatás: 101 663 Ft (banki költségek, szállásdíjak, kitűző készítés, étkezés, saját gépkocsi használati díj önkénteseink részére)
 • Személyi jellegű költségek: 78 670 Ft (saját gépkocsi használati díj, megbízási díj)

Szövetségünk a 2009. gazdasági évet 426 165 Ft eredménnyel zárta.

A Mérleg könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

Székesfehérvár, 2010. január 30.

Asbóth Katalin
elnök